0

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van First Choice Solar B.V.

Gedeponeerd op 4 februari 2021 bij de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 3/2021

 

Artikel 1.   Toepasselijkheid en definities 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die wij, First Choice Solar, met de afnemer sluiten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op door ons verstrekte adviezen en informatie.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Wij, ons of First Choice Solar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid First Choice Solar B.V., statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81221584;

De afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van ons een aanbieding ontvangt of met ons een overeenkomst sluit inzake de (aan)koop van één of meerdere zonnepanelen;

De overeenkomst: de overeenkomst tussen First Choice Solar  en de afnemer  tot koop van één of meerdere zonnepanelen;

Zonnepanelen: één of meerdere panelen die bestaan uit één of meerdere zonnecellen in een framewerk van glas en folie, inclusief de met het paneel verbonden bestanddelen (snoeren, stekkers en pluggen);

Fabricagefouten: technische fouten of productiefouten in het materiaal of de samenstelling van de zonnepanelen waardoor deze niet geschikt zijn voor het beoogde gebruik;

Schriftelijk: Op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden berichten (tenzij in deze Algemene Voorwaarden een andere vorm wordt voorgeschreven);

Fabrieksgarantie: de aanspraken die wij tegenover de producent van de zonnepanelen geldend kunnen maken uit hoofde van fabricagefouten en/of een ontoereikend vermogen van de zonnepanelen;

STC: standaard test condities voor zonnepanelen, inhoudende een test uitgevoerd onder een instraling van 1000 Watt/m², waarvan het spectrum overeenkomt met het spectrum van zonlicht bij een luchtmassa van 1,5 en een celtemperatuur van 25°C.

Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij de offerte, of bij het sluiten van de overeenkomst, aan de afnemer ter hand te stellen, daaronder digitaal of via elektronische weg. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de afnemer bij ons om inzage van deze voorwaarden vragen. Op verzoek van de afnemer zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

In geval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht(en) blijken te zijn of worden vernietigd, behouden de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hun werking.

Het door de afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de afnemer worden gehanteerd, totdat de afnemer ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

 

 Artikel 2. Algemene voorwaarden van de afnemer en afwijkende afspraken

Algemene voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de afnemer zijn niet van toepassing op onze offertes en op de met ons gesloten overeenkomsten.

Afspraken tussen de afnemer en First Choice Solar die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien wij deze afspraken schriftelijk aan de afnemer hebben bevestigd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

Alle onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Zij behouden gedurende een periode van zeven werkdagen hun geldigheid. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de afnemer, hebben wij het recht de aanbieding binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door ons bij de prijsopgave verstrekte gegevens, onze verkoopfolder(s) en andere informatie, daaronder via onze website, zijn louter informatief. Aan deze gegevens kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

De installatie van de zonnepanelen en de montagewerkzaamheden met betrekking tot deze zonnepanelen zijn niet in de prijs inbegrepen.

Alle prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders in de offerte is vermeld.

Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers van First Choice Solar opgenomen, binden ons pas als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Levertijd, levering en risico

De door ons aan de afnemer opgegeven levertijden vormen slechts een indicatie. Zij gelden niet als fatale termijnen, tenzij dat in de overeenkomst met zoveel woorden anders is afgesproken.

De afnemer kan bij een overschrijding van de afgesproken levertijd tot en met 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de afnemer ons in dat geval eerst schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de afnemer ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

De levertijd begint op de dag waarop door de afnemer een schriftelijke ondertekende bevestiging van de overeenkomst van ons is ontvangen. Door ons kan, voorafgaande aan de levering, een volledige betaling van de factuur worden vereist.

Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de afnemer wordt daarvan door ons in kennis gesteld.

Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de zonnepanelen, gaat op de afnemer over zodra deze door ons aan de afnemer zijn overgedragen.

Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. De kosten van opslag zijn voor rekening van de afnemer.

Alle leveringen door First Choice Solar geschieden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.6, af magazijn (ex works conform Incotherms 2020), tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of indien zij buiten onze risicosfeer vallen. Als oorzaken die in ieder geval buiten onze risicosfeer vallen, gelden in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, stakingen (daaronder bij producenten en transporteurs van de zonnepanelen), molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, pandemieën, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij goederen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

In geval van een tekortkoming als in art. 5.1. omschreven, kunnen wij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de afnemer.

 

Artikel 6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid 

Voor alle directe materiële schade van de afnemer, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.7, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de afnemer betaald is voor de betreffende zonnepanelen.

Voor alle indirecte schade en gevolgschade aan de zijde van de afnemer die het gevolg is van ons toerekenbaar tekortkomen, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de afnemer en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de afnemer voor derden uitgevoerde opdrachten, zijn wij niet aansprakelijk.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van de montage of installatie van de zonnepanelen door de afnemer dan wel door derden. Wij sluiten eveneens aansprakelijkheid uit voor het disfunctioneren van omvormers, (externe) kabels en pluggen en montagemateriaal. First Choice Solar is ook nimmer aansprakelijk indien blijkt dat de draagkracht van het dak of de dakbedekking ontoereikend is voor de betreffende zonnepanelen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enigerlei schade indien de zonnepanelen op of aan mobiele constructies zijn geplaatst.

 

Artikel 7. Reclame

Op de afnemer rust de verplichting om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zonnepanelen te onderzoeken of zij aan de overeenkomst beantwoorden.

De afnemer dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de afnemer het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden (vervaltermijn).

Zonnepanelen die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ons verzoek daartoe en onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de afnemer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8. Basisgarantie

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (reclame) en tenzij niet anders in de offerte is vermeld, geldt voor de door ons verkochte en geleverde zonnepanelen dat de afnemer een beroep kan doen op de door de producent afgegeven garantie (hierna te noemen de ‘basisgarantie’), een en ander met inachtneming van de bepalingen in dit artikel.

De basisgarantie houdt de afwezigheid van fabricagefouten met betrekking tot de zonnepanelen in. Deze productgarantie heeft een looptijd van 15 jaar.

De basisgarantie geldt voorts met betrekking tot het vermogen van de zonnepanelen. Voor deze vermogensgarantie geldt een looptijd van 25 jaar.

De vermogensgarantie, als bedoeld in art. 8.3. houdt in dat het in de productbeschrijving van de zonnepanelen genoemde vermogen niet zal afnemen tot minder dan 95% in het eerste jaar, gerekend vanaf dat datum van levering, waarbij dit vermogen jaarlijks evenredig afloopt tot een vermogen van niet minder dan 85% in het 25ste Deze percentages moeten worden verminderd met een tolerantiebereik van 5%.

Het vermogen, als genoemd in art. 8.4., wordt bepaald met inachtneming van de STC.

Een vordering uit hoofde van deze basisgarantie wordt bij ons ingediend en door ons doorgeleidt naar de betrokken producent, waarbij wij deze producent, zo nodig ook namens de afnemer, in gebreke stellen en/of tegenover deze producent een beroep doen op de door deze verstrekte garantie. Wij zullen zo nodig onze vordering op de producent ter zake de betreffende zonnepanelen vanwege het tekortschieten van deze producent overdragen aan de afnemer.

Op de basisgarantie zijn de garantiebepalingen van artikel 10 van toepassing.

First Choice Solar heeft tegenover de afnemer uit hoofde van een beroep op de basisgarantie dan wel een beroep op non-conformiteit vanwege fabricagefouten of tegenvallende opbrengsten geen verdergaande verplichtingen dan waartoe zij op basis van dit artikel is gehouden.

 

Artikel 9. Platinum Garantie

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (reclame) en artikel 8 (basisgarantie), kan de afnemer met ons een uitgebreide garantie overeenkomen, de zogeheten Platinum Garantie, hierna te noemen ‘de Platinum Garantie’. Deze garantie dient schriftelijk te worden overeengekomen. Deze garantie geldt als een eigen verplichting van First Choice Solar in de richting van de afnemer. De afnemer kan ons derhalve rechtstreeks op naleving van deze garantie aanspreken, met inachtneming van de bepalingen in dit artikel.

De Platinum Garantie houdt de afwezigheid van fabricagefouten met betrekking tot de zonnepanelen in. Deze productgarantie heeft een looptijd van 25 jaar.

De Platinum Garantie geldt voorts met betrekking tot het vermogen van de zonnepanelen. Voor deze vermogensgarantie geldt een looptijd van 25 jaar.

De vermogensgarantie, als bedoeld in art. 9.3. houdt in dat het in de productbeschrijving van de zonnepanelen genoemde vermogen niet zal afnemen tot minder dan 95% in het eerste jaar, gerekend vanaf dat datum van levering, waarbij dit vermogen jaarlijks evenredig afloopt tot een vermogen van niet minder dan 85% in het 25ste Deze percentages moeten worden verminderd met een tolerantiebereik van 5%.

Het vermogen, als genoemd in art. 9.4., wordt bepaald met inachtneming van de STC.

First Choice Solar is, in geval van een gegrond beroep op de Platinum Garantie, gehouden, naar keuze van First Choice Solar, hetzij (a), nieuwe, soortgelijke zonnepanelen aan de afnemer ter beschikking te stellen, (b) het aankoopbedrag voor de zonnepanelen te vergoeden, (c) de misgelopen opbrengst over de resterende garantietermijn te vergoeden of (d) de vervangingswaarde van het ontbrekende vermogen te vergoeden.

Bij vervanging van de zonnepanelen, zoals bedoeld in art. 9.6. onder (a) door First Choice Solar blijven de oorspronkelijke garantietermijnen, zoals genoemd in de artikelen 9.2. en 9.3, van toepassing.

De in art. 9.6 onder (d) genoemde vervangingswaarde wordt berekend door het verschil tussen het gegarandeerde vermogen (x) en het werkelijke vermogen (y) te delen door het gegarandeerde vermogen (x) en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met de marktwaarde van de betreffende zonnepanelen op het tijdstip waarop het beroep op de garantie is gedaan (z), volgens de formule (x-y)/x * z.

Op de Platinum Garantie zijn de garantiebepalingen van artikel 10 van toepassing.

First Choice Solar heeft tegenover de afnemer uit hoofde van een beroep op de Platinum Garantie dan wel een beroep op non-conformiteit vanwege fabricagefouten of tegenvallende opbrengsten geen verdergaande verplichtingen dan waartoe zij op basis van dit artikel is gehouden.

 

 Artikel 10. Garantiebepalingen 

De garantie neemt een aanvang op de eerste dag van de vierde maand nadat de zonnepanelen aan de afnemer zijn geleverd, tenzij zij door de afnemer voor afloop van deze periode aan de eindgebruiker zijn verkocht in welke geval laatstgenoemd moment als aanvangsmoment voor de garantie wordt gehanteerd.

Op de garantie kan uitsluitend een beroep worden gedaan door de afnemer of diens rechtsopvolger (die hierna eveneens wordt aangeduid met de term ‘afnemer’).

De afnemer is verplicht bij ons een beroep op de garantie te doen binnen vier weken na constatering van het gebrek waarvoor de garantie geldt respectievelijk binnen acht dagen na ontvangst van de rapportage als omschreven in art. 10.4, sub d.

Het beroep op de garantie geschiedt schriftelijk en dient in ieder geval voorzien te zijn van de volgende bescheiden:

origineel aankoopbewijs en factuur;

documentatie waaruit blijkt dat het registratienummer (typeplaatje, serienummer) van de zonnepanelen overeenkomt met het nummer op het aankoopbewijs;

in geval van een beroep op de productgarantie : een beschrijving van het gebrek, voorzien van relevant bewijsmateriaal (daaronder foto’s, opnames, etc.);

in geval van een beroep op de vermogensgarantie: een rapportage van een STC-test, afkomstig van een onderzoeksinstituut dat geaccrediteerd is voor het certificeren van zonnepanelen conform – in ieder geval - IEC 61212, waaruit blijkt dat de opbrengst, als weergegeven in de artikelen 8.4 en 9.4, niet wordt gehaald.

De afnemer is gehouden ons in de gelegenheid te stellen gestelde fabricagefouten ter plaatse te onderzoeken en te beoordelen. Na schriftelijk verzoek van ons is de afnemer verplicht om de ongewenste zonnepanelen binnen acht dagen op eigen risico terug te zenden naar First Choice Solar of een door ons aan te wijzen derde.

Op de garanties kan geen beroep worden gedaan:

indien de zonnepanelen niet bij First Choice Solar zijn afgenomen;

indien de zonnepanelen niet conform de daarvoor geldende montagevoorschriften zijn aangebracht;

indien de zonnepanelen niet door een afnemer uit het dealernetwerk van First Choice Solar bij de eindgebruiker zijn aangebracht;

indien de afnemer niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen tegenover First Choice Solar heeft voldaan;

indien de zonnepanelen als gevolg van van buiten komende omstandigheden zijn beschadigd of verloren gegaan; daarvan is in ieder geval sprake indien zij geheel of gedeeltelijk zijn blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, blikseminslag, brand, natuurrampen, geweld, vandalisme of, buiten de in de technische specificaties genoemde marges, zijn onderworpen aan rook, zout, water, corrosie, zure regen, chemicaliën, kerosine en andere chemische stoffen;

indien de betreffende zonnepanelen niet of niet voor het beoogde doel zijn gebruikt, op ondeskundige wijze zijn opgeslagen of vervoerd of niet zijn onderhouden conform de onderhoudsinstructies in de montagehandleiding;

indien er wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht in of aan de zonnepanelen tenzij deze wijzigingen op professionele wijze zijn aangebracht door een dealer uit het netwerk van First Choice Solar;

indien er wijzigingen zijn aangebracht in, op of aan het typeplaatje en/of het serienummer van de zonnepanelen;

bij materiaalfouten: indien wij de zonnepanelen niet ter plaatse en in bedrijf hebben kunnen onderzoeken en beoordelen (tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is);

indien sprake is van gevallen als omschreven in art. 6.3., tweede, derde en vierde volzin;

indien het beroep op de garantie niet binnen de in art. 10.3 gestelde termijn heeft plaatsgevonden.

Onze prestaties bij een geslaagd beroep op de garantie zijn omschreven in de artikelen 8.6 en 9.6. Tot verdergaande verplichtingen of vergoedingen, daaronder ter zake van geleden opbrengstverlies, her- en/of demontagekosten en vervoerskosten zijn wij met betrekking tot deze garanties niet gehouden.

 

Artikel 11. Betalingscondities 

De betaling van de door ons geleverde zonnepanelen dient te geschieden voorafgaande aan levering, binnen 14 dagen na het ondertekenen van offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

De afnemer kan zich jegens ons niet beroepen op opschorting of verrekening.

Na het verstrijken van de in art. 11.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is in dat geval, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Na het verstrijken van de in art. 11.1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag. Deze rente bedraagt 1,5 % per maand dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties indien deze hoger is. Deze rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in art. 11.1, is deze gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te vergoeden. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.

Onverminderd het bepaalde in art. 11.4, is de afnemer in geval van faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van nakoming en/of aanvullende en/of volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12. Zekerheidsstelling 

Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal of kan nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de afnemer van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op andere acties, daaronder het vorderen van een volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud 

De door ons geleverde zonnepanelen blijven onze eigendom totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het algemeen;

de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

Door ons geleverde zaken die krachtens art. 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd om door ons geleverde zonnepanelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Op zaken die met inachtneming van het in art. 13.1 bepaalde in eigendom op de afnemer zijn overgegaan en die zich nog onder de afnemer bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de afnemer mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in art. 13.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of bij derden die deze zaken voor de afnemer houden weg te (doen) halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door hem aan ons verschuldigde.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich:

om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons desgevraagd ter inzage te geven;

alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

de vorderingen die de afnemer verkrijgt op zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek aan ons te verpanden.

 

Artikel 14. Verval

Vorderingsrechten van de afnemer vervallen uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 15. Geschillen en Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

Wij streven bij geschillen betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, naar een onderlinge regeling met de afnemer om tot een oplossing te komen.

Geschillen waarbij een onderlinge regeling uitblijft worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Midden-Nederland tenzij een dwingende bevoegdheidsregel zich hiertegen verzet.

 

 

First Choice Solar BV
Musicalstraat 7B
1323 VR te Almere
T:+ 31(0) 36- 2002219
E: [email protected]